Privaatsuspoliitika - Lumi Namai

Privatumo politika

Privacy policy - ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO tvarka

 

Nuomotojas turi teisę tvarkyti pagal Sutartį pateiktus ar atskleistus asmens duomenis, taip pat asmens duomenis, kurie teisėtai tampa jam žinomi vykdant Sutartį, kaip nurodoma toliau.

Kai kurie asmens duomenys (pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie Nuomos mokesčio mokėjimus, duomenys apie mokėjimus už Susijusias ir Atskiras paslaugas, ar kiti būtini duomenis) yra būtini Sutarčiai sudaryti ir vykdyti, todėl Nuomininkas negali atsisakyti pateikti tokių asmens duomenų. Nuomininko sprendimas pateikti Nuomotojui papildomus asmens duomenis yra savanoriškas.

Su Sutartimi susijusių asmens duomenų tvarkymo atvejai yra šie:

  • Nuomininko asmens duomenų, būtinų Sutarčiai sudaryti, tvarkymas;
  • Nuomininko asmens duomenų tvarkymas, siekiant užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą ir Sutarties įsipareigojimų vykdymą;
  • Su atskiru rašytiniu Nuomininko sutikimu: Nuomininkų vardų ir pavardžių skelbimas elektroninėse informacinėse lentose, esančiose bendro naudojimo Pastato patalpose, ir jų nurodymas pašto dėžutėse lankytojų ir kitų gyventojų informavimui;
  • Vaizdo stebėjimas Turte tvarkos užtikrinimo ir saugumo tikslais (vaizdo stebėjimas Turte įrengiamas Namo taisyklėse nurodytose vietose);
  • Nuomininko duomenų tvarkymas teikiant komunalines, valdymo ar administravimo paslaugas, taip pat valdant patekimą į Pastatą ir Turtą bei naudojimąsi jais;
  • Skolos išieškojimo procese (įskaitant skolos faktą ir sumą, Nuomininko vardą, pavardę, gimimo datą / asmens kodą ir kontaktinius duomenis, skolos atsiradimo laikotarpio pradžią ir pabaigą) ir siekiant inicijuoti skolos išieškojimo procesą netinkamo Sutarties vykdymo atveju;
  • su Nuomininku ir Gyvenamosiose patalpose gyvenančiais asmenimis susijusios informacijos paieška Sutartyje numatyta tvarka viešai prieinamuose registruose, įskaitant duomenų apie mokumą, kreditingumą, teistumą patikrinimą, Nekilnojamojo turto registro įrašų peržiūrą, siekiant patikrinti Nuomininko mokumą bei siekiant užtikrinti Specialiųjų nuostatų 5.4 punkte nustatytus gyvenamosios aplinkos tikslus.

Nuomotojas pagal šią Sutartį yra tvarkomų asmens duomenų valdytojas.

Asmens duomenys tvarkomi remiantis toliau nurodytu teisiniu pagrindu:

  • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktu ("jūsų sutikimas");
  • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu (veiksmų prieš sudarant ir vykdant sutartį ėmimasis);
  • BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinės prievolės vykdymas);

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėti interesai, siekiant užtikrinti tinkamą sutarties valdymą, teisėtų interesų laikymąsi ir apsaugą; vaizdo stebėjimo atveju - taip pat trečiosios šalies turto apsaugą).

Nuomotojas turi teisę perduoti ir atskleisti tam tikrus asmens duomenis šiems asmenims: (i) tai pačiai įmonių grupei priklausančioms bendrovėms duomenų valdymo tikslais (tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie Nuomos mokesčio mokėjimus, duomenys apie mokėjimus už Susijusias ir Atskiras paslaugas, kitus susijusius duomenis); (ii) bet kokiems Turto ir jame esančių pastatų valdymo, komunalinių, tvarkymo ar priežiūros paslaugų teikėjams, įskaitant Lumi Capital Haldus OÜ, Estijoje įsteigtai įmonei, registracijos numeris: 14575371 (tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie Nuomos mokesčio mokėjimus, duomenys apie mokėjimus už Susijusias ir Atskiras paslaugas); (iii) profesionalias konsultacijas teikiantiems teisininkams, skolų išieškojimo ir kitų skolų valdymo paslaugų teikėjams (įskaitant skolų registrus) skolų išieškojimo tikslais (tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie Nuomos mokesčio mokėjimus, duomenys apie mokėjimus už Susijusias ir Atskiras paslaugas, kitus susijusius duomenis); (iv) teisėsaugos institucijoms. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami už EEE ribų.

Asmens duomenys saugomi tik tiek laiko, kiek reikia pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti. Jei pagal teisės aktus reikalaujama saugoti asmens duomenis, Nuomotojas laikysis atitinkamų nuostatų. Vaizdo stebėjimo įrašai bus saugomi ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Incidentų atveju vaizdo įrašai gali būti saugomi iki veiksmų, kurių reikia imtis, pabaigos, siekiant apsaugoti susijusius teisėtus interesus.

Nuomininkas ir Gyvenamosiose patalpose gyvenantys asmenys turi teisę būti informuoti apie duomenų tvarkymą, susipažinti su apie juos gautais asmens duomenimis ir prašyti juos papildyti, ištaisyti, atnaujinti ar ištrinti, prašyti apriboti duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, pasinaudoti BDAR numatyta teise į duomenų perkeliamumą, išsiųsdami prašymą 1.1 punkte nurodytu Nuomotojo elektroninio pašto adresu. Teisė išvengti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo netaikoma, nes Nuomotojas neatlieka jokio automatizuoto sprendimų priėmimo Nuomininko atžvilgiu.

Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, Nuomininkas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

Nuomininkas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir pateikti skundą dėl galimo asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimo.